Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb. Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 O ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, informuje společnost ABEL-Computer s.r.o. jako povinný subjekt o způsobech a pravidlech oznamování protiprávního jednání ve smyslu výše uvedeného zákona a Směrnice EU.

2. Společnost ABEL-Computer s.r.o. vytvořila interní směrnici upravující fungování přijímání a vyřizování oznámení včetně jejich dokumentace (vnitřní oznamovací systém – VOS) a osob zodpovědných za vyřizování oznámení (příslušná osoba.

3. Každá osoba/oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo by mohlo dojít:

  • elektronicky e-mailem na adrese oznameni@abel.cz;
  • písemně v uzavřené obálce nadepsané viditelně „WHISTLEBLOWING“ na adresu sídla společnosti ABEL-Computer s.r.o., Oblouková 1, 746 01 Opava
  • osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) – u ústního podání bude pořízen záznam ve formě nahrávky nebo přepisu, kde bude mít oznamovatel možnost doplnit své vyjádření
  • přímo ministerstvu spravedlnosti

4. Oznamovatel bere na vědomí, že v případě vědomě nepravdivého oznámení, se dopouští přestupku za který hrozí pokuta až do výše 50 000,– Kč

5. S podanými oznámeními se seznámí příslušná osoba. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele do 7 dnů o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti.

6. Oznámení od osob, které pro společnost ABEL-Computer s.r.o. nevykonávají činnost v pracovním kontextu, jsou vyloučena.

7. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

8. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními.

9. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 30 dnů o opatřeních provedených k nápravě nebo předcházení oznamované skutečnosti. Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena až na 90 dnů.

10. Oznamovatel má právo obrátit se se svým oznámením také přímo na Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvádí informace o způsobu a možnostech podání oznámení a jeho vyřízení.


Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou